English
СЬОМА МIЖНАРОДНА ШКОЛА
"МАТЕМАТИЧНI ТА СТАТИСТИЧНI МЕТОДИ
В ЕКОНОМIЦI, ФIНАНСАХ ТА СТРАХОВIЙ СПРАВI"

8-14 вересня 2003, Ласпi (Крим, Україна)
Сьома Мiжнародна Школа "Математичнi та Статистичнi Методи в Економiцi, Фiнансах та Страховiй Справi" буде проходити в Ласпi (Крим, Україна) з 8 по 14 вересня 2003  (7 вересня i день заїзду). Органiзатори: Київський Нацiональний Унiверситет iм. Тараса Шевченка та Малардаленський Унiверситет (Швецiя). Школа проводиться у рамках  проекту Tempus-Tacis NP 22012-2001.

Тематика Школи:


Пiд час роботи Школи провiднi спецiалiсти з Швецiї та України прочитають лекцiї, а в рамках органiзованих семiнарiв та круглих столiв учасники Школи зроблять короткi повiдомлення та обмiняються досвiдом роботи. Заплановано проведення круглого столу на тему "Перспективи впровадження нової математичної спецiальностi "Статистика" у вищих учбових закладах України".

Робоча мова Школи: українська, росiйська та англiйська.

Органiзацiйний комiтет: Член-кореспондент НАН України М.Й.Ядренко (спiвголова), професор Малардаленського унiверситету, Швецiя, Д.С.Сiльвестров (спiвголова), доцент О.Д.Борисенко (вiдповiдальний секретар), член-кореспондент НАН України М.О.Перестюк, професор Ю.В.Козаченко, доктор фiз.-мат. наук Н.М.Зiнченко, адмiнiстратор проекту NP 22012-2001 Е.Сильвестрова (Швецiя), Г.С.Багро (технiчний секретар).

Планується видання тез доповiдей та праць школи. Тези доповiдей, оформленi згiдно вимогам, потрiбно вислати до 30 червня 2003  на адресу odb@mechmat.univ.kiev.ua  Статтi для збiрника праць школи потрiбно пiдготувати англiйською мовою згiдно вимогам i передати в оргкомiтет при реєстрацiї. До двох друкованих примiрникiв додається дискета з текстом статтi у форматi Latex i файл з текстом у вказаному форматi пересилається електронною поштою за адресою odb@mechmat.univ.kiev.ua

Працi школи оформляються за таким зразком.

Школа буде проходити на базi пансiонату iiзумрудi у Ласпi (Крим), розташованому на вiдстанi 30км вiд Севастополя. Вартiсть проживання: 7 US$ - 10 US$  на добу у номерi на двох-трьох осiб. Харчування за додаткову плату:  повний пансiон i 5 US$ - 7 US$ за добу. Проїзд: вiд м.Севастополь - рейсовим автобусом "Севастополь- Ялта" або "Севастополь - Форос до зупинки "Ласпi", далi пiшки вниз до моря.

Реєстрацiйний внесок -  10 US$ сплачується пiд час реєстрацiї. Студенти та аспiранти звiльняються вiд сплати оргвнеску.

Заявки на участь надсилати до 15 червня 2003 електронною поштою на адреси odb@mechmat.univ.kiev.ua  ,  bagro@univ.kiev.ua   або поштою на адресу оргкомiтету Школи: 01033, Київ, Володимирська, 64, Київський Нацiональний унiверситет iм. Тараса Шевченка, механiко-математичний факультет, кафедра теорiї ймовiрностей i математичної статистики, Ядренко М.Й.
Tel./fax: 380-44-259-03-92
 


Заявка на участь у Школi

ПiБ__ ____________________________________________________________________

Органiзацiя________________________________________________________ _______

Посада_____________________________________________________________________

Звання ________ ___________________________________________________________

Телефон ____________________________E-mail__ ______________________________

Адреса _ __________________________________________________________________

Запрошення надсилати: _____________________

Пiдпис__________________________
 
 

Вимоги до оформлення тез коротких повiдомлень

 Тези (обiємом 1 сторiнка) повиннi бути поданi до Оргкомiтету до 30  червня. Файл з текстом, у вказаному нижче форматi, пересилається електронною поштою за адресою odb@mechmat.univ.kiev.ua або до друкованих примiрникiв додається дискета з текстом тез у форматi текстового редактора MS WORD 6.0/7.0 for Windows i пересилається поштою. Слiд дотримуватись наступних умов щодо загального вигляду та розташування матерiалу. Текст має вмiщуватись до рамки, розмiри якої визначаються вiдступами вiд краю аркуша:
Зверху Знизу лiворуч праворуч
25мм 25мм 30мм 15мм
Текст тез, за виключенням заголовкiв та пiдзаголовкiв, має бути набраний через один iнтервал нормальним нежирним шрифтом Times New Roman Cyr 11 кегля i вирiвняний по обох границях. Має бути дотримано наступного порядку розташування назви доповiдi, прiзвища автора(авторiв), назви закладу автора (авторiв).
НАЗВА ДОПОВIДI i лiтери заглавнi, шрифт нормальний, жирний - Times New Roman Cyr 11 кегля, центрована вiд правої та лiвої границь рамки.
Iнiцiали та Прiзвище автора i вiдокремлюється одним рядком вiд назви, шрифт нормальний, жирний - Times New Roman Cyr 11 кегля, вирiвнюється лiворуч.
Назва закладу i розташовується пiд прiзвищем автора, шрифт нежирний курсив - Times New Roman Cyr 11 кегля, вирiвнюється лiворуч.
E-mail - розташовується пiд назвою закладу, шрифт нежирний курсив - Times New Roman Cyr 11 кегля, вирiвнюється лiворуч.
Текст тез вiдокремлюється вiд E-mail одним рядком.